Privaatsuspoliitika

Käesolevad privaatsustingimused (edaspidi: privaatsustingimused) kehtivad siis, kui Advokaadibüroo EMERALDLEGAL OÜ (edaspidi: EMERALDLEGAL) töötleb isikute (edaspidi: klient) isikuandmeid.

Tingimuste muutmine

EMERALDLEGALil on õigus ühepoolselt privaatsustingimusi muuta ja täiendada. Privaatsustingimuste muudatustest teavitatakse kliente e-posti teel, kui klient andis EMERALDLEGALile enda e-postiaadressi, ning alati veebilehe kaudu.

EMERALDLEGAL töötleb üldjuhul kliendi andmeid seetõttu, et see on vajalik kliendi sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelneva info edastamiseks vastavalt kliendi pöördumisele. Andmete töötlemise õiguslikuks aluseks kliendiga sõlmitud leping või kliendi huvi lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks.

EMERALDLEGAL töötleb kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub isikuandmete töötlemisel alati kliendi huvidest, õigustest ja vabadustest. EMERALDLEGAL töötleb andmeid vastutustundlikult ning on valmis demonstreerima isikuandmete töötlemise vastavust seatud eesmärkidele ja kehtivale õigusele.

EMERALDLEGAL kõik isikuandmete töötlemisega seonduvad protsessid, juhendid, toimingud ja tegevused lähtuvad järgnevatest põhimõtetest:

 1. Isikuandmete töötlemise puhul on olemas selleks seadusest tulenev alus, näiteks nõusolek;
 2. Õiglus.Isikuandmete töötlemine on õiglane nõutades eelkõige, et kliendil oleks piisav teave ja informatsioon selle kohta, kuidas isikuandmeid töödeldakse;
 3. Läbipaistvus.Isikuandmete töötlemine on kliendile läbipaistev;
 4. Eesmärgipärasus. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus;
 5. Isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohalt. Isikuandmete töötlemisel lähtub EMERALDLEGAL minimaalse töötluse põhimõttest ning kui isikuandmed ei ole vajalikud või ei ole enam vajalikud eesmärgiks, miks need koguti, siis isikuandmed kustutatakse;
 6. Õigsus.Isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning tarvitusele on võetud kõik mõistlikud meetmed, et isikuandmete töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutataks või parandataks viivitamatult;
 7. Säilitamise piirang.Isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab kliendi tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, milleks isikuandmeid töödeldakse. See tähendab, et kui EMERALDLEGAL soovib hoida isikuandmeid kauem, kui see on kogumise eesmärgist tulenevalt vajalik, muudetakse andmed anonüümseks nii, et klient ei ole enam tuvastatav;
 8. Usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus.Isikuandmete töötlemine toimub viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades mõistlikke tehnilisi või korralduslikke meetmeid;
 9. Vaikimisi ja lõimitud andmekaitse.EMERALDLEGAL tagab, et kõik kasutatavad süsteemid vastavad nõutavatele tehnilistele kriteeriumitele. Sobivad andmekaitse meetmed on kavandatud iga info- ja andmesüsteemi uuendamisel või disainimisel (nt on infosüsteemid ning äriprotsessid üles ehitatud lähtuvalt pseudonümiseerimise ja krüpteerimise eeldustest).

EMERALDLEGAL kogub kliendi isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

 1. pakutavatest teenustest huvitatud klientidega suhtluseks;
 2. turundusliku sisuga teadete ja infokirjade edastamiseks kliendile;
 3. usaldusliku kliendisuhte tagamiseks (nt tegelike kasusaajate väljaselgitamiseks või pettuste vältimiseks ning võrgu-, info- ja küberturbe kaalutlustel, näiteks piraatlusega võitlemiseks ning veebilehtede turvalisuse tagamiseks ning tagavarakoopiate tegemiseks ja talletamiseks võetavad meetmed;
 4. veebilehtede, mobiilirakenduste ja muude teenuste kasutamisel kogutavad identifikaatorid ja isikuandmed. EMERALDLEGAL kasutab kogutavaid andmeid analüüsiks või mobiili- ja infoühiskonnateenuste analüüsiks, töötamise tagamiseks, parendamiseks, statistika tegemiseks ja külastaja käitumise ning kasutuskogemuse analüüsiks ning parema ja personaalsema teenuse osutamiseks;
 5. õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks;
 6. seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Andmete säilitamine ja kustutamine

Kliendi isikuandmeid säilitatakse:

 1. kuni 3 aastat pärast viimast kontakti kliendiga osas, milles EMERALDLEGAL töötleb kliendi isikuandmeid seoses lepingueelsete läbirääkimiste pidamisega ja teenusest huvitatud klientidega suhtlusega;
 2. tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni kliendi poolt osas, milles EMERALDLEGAL töötleb isikuandmeid turundusmaterjalide ja pakkumiste.

Isikuandmed, mille säilitamise tähtaeg on möödunud, hävitatakse kasutades selleks parimaid praktikaid ning vastavalt EMERALDLEGAL poolt selleks kehtestatud korrale.

Kliendi õigused isikuandmete töötlemisel

Kliendil on igal ajal õigus pöörduda EMERALDLEGAL andmekaitseametniku poole vastavasisulise lihtkirjaliku ja vabas vormis taotlusega, et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:

 1. õigus taotleda juurdepääsu kliendi kohta käivatele isikuandmetele;
 2. õigus nõuda andmete parandamist;
 3. õigus nõuda andmete kustutamist;
 4. õigus piirata isikuandmete töötlemist;
 5. õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
 6. õigus nõuda isikuandmete ülekandmist;
 7. õigus, et kliendi kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
 8. õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
 9. õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsioonile.

Kui klient on avaldanud soovi saada EMERALDLEGAL uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on kliendil alati õigus nendest loobuda, vajutades iga pakkumise juures näidatud vastavale lingile või saates vastavasisulise teavituse andmekaitseametniku e-posti aadressile.

Küpsised

EMERALDLEGAL võib koguda veebilehtede ja teiste infoühiskonnateenuste külastajate kohta andmeid kasutades selleks küpsiseid (s.o väiksed infokillud, mis talletatakse külastaja brauseri poolt külastaja arvuti või muu seadme kõvakettale) või muid sarnaseid tehnoloogiaid (nt IP-aadress, seadmeinfo, asukohateave) ning neid andmeid töödelda.

Kasutame veebilehel küpsiseid kasutajate tuvastamiseks unikaalsete, kuid anonüümsete isikutena. EMERALDLEGAL kasutab sessiooni-, püsi- ja reklaamiküpsiseid. Sessiooniküpsis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust; püsiküpsiseid jäävad alles veebilehe korduval kasutamisel; reklaamiküpsiseid kasutatakse külastajale sobilike materjalide edastamiseks või selleks, et piirata sama reklaami nägemise kordade arvu veebilehel. Kolmandate osapoolte küpsiseid kasutavad EMERALDLEGAL partnerite veebilehed. Nende küpsiste tekkimist EMERALDLEGAL ei kontrolli, seega nende küpsiste kohta saad infot kolmandate osapoolte käest.

Küpsiste osas nõustuvad külastajad nende kasutamisega veebilehel, infoühiskonna teenuse seadetes või veebibrauseris. Kui külastaja ei soovi veebilehel küpsiste kasutamist lubada, võib ta need enda brauseri seadetes blokeerida, kasutada privaatse lehitsemise võimalust või need täielikult kustutada, kasutades brauseri teenusepakkuja poolt antud juhiseid.

Rohkem informatsiooni küpsiste haldamise kohta saad enda internetibrauseri pakkuja käest.

Enamik brausereid lubavad vaikimisi küpsiseid. Ilma küpsiseid täielikult lubamata ei ole veebilehe funktsioonid külastajale täies ulatuses saadaval ning võib esineda meile ettenägematuid probleeme funktsionaalsuse ning kasutuskogemusega. Küpsiste ja muude sarnaste tehnoloogiate lubamine, keelamine või kustutamine on külastaja kontrolli all läbi enda brauseri sätete, infoühiskonna teenuse seadistuste ja selliste privaatsuse tõhustamise platvormide.